s

imageportofolio

Б.Хангай: Бичгээр болон амаар шалгалт ѳгч тэнцсэн

Цааш
imageportofolio

Монголын менежментийн зөвлөх үйлчилгээ шинэ шатанд

Цааш
imageportofolio

Эксперт: ISO 10001 стандарт таны бизнесийг улам хү

Цааш

Зөвлөхөөр бүртгүүлэх бол

Стандартууд

Энэхүү олон улсын стандарт нь эрсдэлийн менежментийг хэрэгжүүлэх зарчим, ерөнхий арга зүйн удирдамжаар хангахад чиглэгдэнэ.

Энэхүү олон улсын стандарт нь нэвтрүүлэхийг хүсэж буй төрийн болон хувийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, хамтарсан үйлдвэр, нийгэмлэг, холбоо, корпораци, хувь хүнд зориулагдсан болно.

Иймд энэхүү олон улсын стандарт нь зөвхөн нэг үйлдвэр, салбарт тусгайлан зориулагдаагүй.

ТАЙЛБАР:

 • Хэрэглэхэд хялбар байлгахын тулд энэхүү олон улсын стандартыг хэрэгжүүлэгч бүх талыг “байгууллага” гэсэн нэг ерөнхий нэрээр нэрлэнэ.
 • Энэхүү олон улсын стандартыг байгууллагын хөгжлийн бүх үе шатанд болон стратеги, шийдвэр, үйл ажиллагаа, үйл явц, чиг үүрэг, төсөл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, хөрөнгө, санхүү зэрэг үйл ажиллагааны өргөн хүрээнд хэрэглэж болно.
 • Энэхүү олон улсын стандартыг эрсдэлийн мөн чанар, түүний эерэг ба сөрөг үр дагавраас хамаарах эрсдэлийг удирдах үйл ажиллагаанд хэрэглэх боломжтой.
 • Хэдийгээр энэхүү олон улсын стандарт ерөнхий арга зүйн удирдамжаар хангах ч бүх байгууллагуудад эрсдэлийн менежментийн нэг ижил хэв загварыг бий болгоход чиглэгдээгүй.
 • Харин хэрэгжүүлж буй тухайн байгууллагын өөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой эрсдэлийн менежментийн цар хүрээ болон төлөвлөлт, бүтэц, загвар, эрэлт хэрэгцээ, тодорхой зорилт, нөхцөл байдал, үйл ажиллагаа, санхүү болон ажлын чиглэл, туршлага, онцлог зэрэгтэйгээ уялдуулан хэрэгжүүлэх боломжтой.
 • Энэхүү олон улсын стандарт өнөө болон ирээдүйд ч эрсдэлийн менежментийг удирдах үйл явцыг ижил аргачлал, түвшинд хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн.
 • Тухайлсан эрсдэл буюу тодорхой салбарт стандартыг хэрэгжүүлэх нийтлэг арга зүйн удирдамжаар хангах боломж олгох бөгөөд бусад стандартыг орлохгүй.
 • Энэхүү олон улсын стандартыг баталгаажуулалтын зорилгоор ашиглахгүй.

Та зөвлөхөө сонгоно уу Дэлгэрэнгүй

            ISO 9001 нь байгууллагын ерөнхий гүйцэтгэлийг сайжруулах замаар хэрэглэгчийн шаардлагыг хангаж, сэтгэл ханамжийг бий болгох, байгууллага болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд хамаарах хуулийн хэрэгжилтийг хангах, тасралтгүй сайжруулалтыг бий болгоход чиглэгдсэн менежментийн тогтолцоо юм. 

         Дэлхийн нийтэд менежментийн болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээний олон зуун стандарт, загварчлал байдаг боловч ISO 9001 нь хамгийн өргөн тархсан, хүлээн зөвшөөрөгдсөн тогтолцоо юм. Тиймээс дэлхийн 170 улс орны 1 сая гаруй байгууллага IS0 9001 тогтолцоог нэвтрүүлсэн байдаг.  ISO 9001 нь том, жижиг үйлдвэрүүд, бизнес, төрийн болон төрийн бус зэрэг байгууллагад гүйцэтгэлийг сайжруулах, процессыг боловсронгуй болгох боломжийг олгодог.

 

Та зөвлөхөө сонгоно уу Дэлгэрэнгүй

           

ISO 14001 стандарт нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандарт бөгөөд байгаль орчны менежментийн тогтолцооны шаардлагуудын цогц юм. Энэ нь байгууллага байгалийн нөөцийн ашиглалтаа илүү үр дүнтэй болгож, хаягдлыг бууруулах замаар байгаль орчны гүйцэтгэлээ сайжруулах, бусдаас өрсөлдөхүйц давуу талыг бий болгох, оролцогч талуудад илүү өндөр их итгэлийг бий болгоход тусалдаг.

ISO 14001 стандарт нь Олон улсын стандартын байгууллага(ISO) – аас гаргасан баримт бичиг юм. Байгууллага нь байгаль орчны асуудлаа тодорхойлон, удирдаж, хэмжин хянаж, тасралтгүй сайжруулалт хийх зааварчилгаа бүхий стандарт. Энгийнээр тайлбарлавал аливаа байгууллагын байгаль орчинд ээлтэй үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн гэдгийг батлах нэг баримт бичиг, нотолгоо бөгөөд энэ нь тухайн байгууллагын бүхий л үйл ажиллагаа байгаль орчинд ээлтэйгээр явагддагийг баталгаажуулна. Энэ нь БОМТ ISO1400 багц стандартын нэг хэсэг ба уг багцад БОМТ хэрэгжүүлэх зааварчилгаа ISO14001, БОМТ-г дэмжих техникүүд баримтжуулалт ISO14004, Байгаль орчны аудит ISO14010, Байгаль орчны үнэлгээ ISO14015, Амьдралын мөчлөгийн үнэлгээ ISO14040, Үгсийн сан ISO14050, Материалын урсгал зардлын тооцоолол ISO14051 зэрэг бүлэг стандартууд багтдаг. 

 

 

Та зөвлөхөө сонгоно уу Дэлгэрэнгүй

Танай байгууллагын гол хүч болох ажилчдынхаа хѳдѳлмѳрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндэд санаа тавидаг бол OHSAS 18001 хэрэгжүүлнэх нь зѳв юм.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын, эрүүл мэндийн менежментийн системийн хатуу удирдамж нь зөвхөн таны ажилтанд чухал ач холбогдолтой ч гэсэн танай байгууллагын хэрэглэгч болон бусад оролцогч талууд эдгээр стандартад маш их ач холбогдол өгч байна. Таны ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын төлөө - OHSAS 18001-д заасны дагуу хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын баталгаажуулалт өөрийн компанийн үүргээ хэр ухамсарлаж буйг элтгэх юм.

OHSAS 18001 баталгаажуулснаараа  үйл ажиллагааны эрсдлийг удирдах, тэдгээрийн үйл ажиллагааг тогтмол сайжруулах болно. Стандарт нь ажлын байранд эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд үнэлгээ хийх болон таны бизнес, осол аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах нь эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын асуудлаар үр ашигтай удирдах, таны ажилтнуудын сайн сайхны төлөө удирдамж өгнө.

 

OHSAS 18001: 2007 нь дараах гол асуудлууд:

 

 • Аюулыг тодорхойлох, эрсдэлийн үнэлгээ ба эрсдэлийн хяналт сайжрана
 • Хууль зүйн болон бусад шаардлагууд
 • Зорилго ба ХАБЭА-н хөтөлбөр (үүд)
 • Нөөц, үүрэг, даалгавар, хариуцлага, удирдлагын тооцонлон дүгнэх
 • Ур чадвар, сургалт, сурталчилгаа
 • Харилцаа холбоо, оролцоо, зөвлөгөө
 • Үйл ажиллагааны хяналтын
 • Онцгoй байдлын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ
 • Гүйцэтгэлийн хэмжилт, хяналт-шинжилгээ, сайжруулах

 

 

 

 

Та зөвлөхөө сонгоно уу Дэлгэрэнгүй
Бусад